Termin i zasady wnoszenia odwołania od decyzji

Termin i zasady wnoszenia odwołania od decyzji

Źródło: https://legalnabudowa.pl

Zasady wnoszenia odwołania od decyzji

Odwołanie można wnieść tylko od decyzji organu pierwszej instancji. Decyzja organu drugiej instancji może być zaskarżona, ale nie za pomocą odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć  sentencję lub uzasadnienie decyzji. Sentencja to pierwsza część decyzji, w której zawarte jest rozstrzygnięcie co do istoty sprawy. Można zaskarżyć decyzję pozytywną (np. o zatwierdzeniu projektu budowlanego ) jak i decyzję negatywną (np. o odmowie pozwolenia na użytkowanie obiektu). Nawet jeżeli decyzja w całości uwzględnia wniosek strony to i tak możliwe jest wniesienie odwołania. Wyjątkiem od powyższych zasad są decyzje wydane w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Te orzeczenia można zakwestionować tylko w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podmiot uprawniony do wniesienia odwołania od decyzji

Odwołanie może wnieść strona a więc osoba, której interesu dotyczy wydana decyzja. Może to podmiot, który brał już udział w postępowaniu jak również, który dotychczas nie brał udziału w tej sprawie jednak uważa, że decyzja dotyczy jego interesu prawnego. Nie jest możliwe wszczęcie postępowania odwoławczego z urzędu czyli odwołania nigdy nie może wnieść organ (nawet jeśli sam uznał, że się pomylił).

Termin wniesienia odwołania od decyzji

Podstawowym warunkiem skutecznego wniesienia odwołania jest dochowanie odpowiedniego terminu. Wnosi się je w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji lub od dnia jej ogłoszenia jeżeli była ona ogłaszana ustnie.

35